Esma Ül Hüsna

Rahman ve Rahiym Olan Allahın Adıyla.

"En güzel isimler Allah'ındır. O halde, O'na bu güzel isimlerle dua edin ve O'nun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın...."
(A'râf, 7/180; bk. Tâ-hâ, 20/8; Haşr, 59/24)                     

                                           
  1.  Allah  O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır.  
  2.  er-Rahman  Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden (Dünyada).  
  3.  er-Rahim  Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden (Ahirette).  
  4.  el-Melik  Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.  
  5.  el-Kuddüs  Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.  
  6.  el-Selam  Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.  
  7.  el-Mü'min  Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu
 ortaya koyan, kullarına yaptığı vadinde sadık.
 
  8.  el-Müheymin  Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.  
  9.  el-Aziz  İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.  
  10.  el-Cabbar  Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir
 olan.
 
  11.  el-Mütekebbir  Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.  
  12.  el-Halik  Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan
 var eden büyüklükte eşi olmayan.
 
  13.  el-Bari  Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.  
  14.  el-Musavvir  Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.  
  15.  el-Gaffar  Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı.  
  16.  el-Kahhar  Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim.  
  17.  el-Vahhab  Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.  
  18.  el-Rezzak  Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.  
  19.  el-Fettah  Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.  
  20.  el-Alim  Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.  
  21.  el-Kabıt  Dilediğine darlık veren,sıkan,daraltan.  
  22.  el-Basit  Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.  
  23.  el-Hafıd  Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.  
  24.  el-Rafi  Yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten.  
  25.  el-Muiz  İzzet veren, aziz kılan.  
  26.  el-Müzil  Zillete düşüren, hor ve hakir eden.  
  27.  el-Semi  Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.  
  28.  el-Basir  Her şeyi gören.  
  29.  el-Hakem  Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.  
  30.  el-Adl  Son derece adaletli olan.  
  31.  el-Latif  En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan.  
  32.  el-Habir  Her şeyi iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.  
  33.  el-Halim  Yumuşak davranan, hilmi çok olan.  
  34.  el-Azim  Pek azametli olan, yüce.  
  35.  el-Gafur  Çok bağışlayan, magfireti çok.  
  36.  el-Şekur  Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.  
  37.  el-Aliyy  Çok yüce.  
  38.  el-Kebir  Pek büyük.  
  39.  el-Hafız  Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afat ve beladan
 koruyan.
 
  40.  el-Mukit  Bilen, tayin eden. Her yaratılmışın rızkını veren.  
  41.  el-Hasib  Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi
 bilen. Mahlukatına kafi olan.
 
  42.  el-Celil  Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.  
  43.  el-Kerim  Çok ikram edici.  
  44.  el-Rakib  Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.  
  45.  el-Mucib  Kendine yalvaranların isteklerini veren, duaları kabul eden.  
  46.  el-Vasi  Lütfu bol olan.  
  47.  el-Hakim  Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi olan.  
  48.  el-Vedud  İyi kullarını seven,rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.  
  49.  el-Mecid  Şanı, şerefi çok üstün olan.  
  50.  el-Bais  Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.  
  51.  el-Şehid  Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.  
  52.  el-Hakk  Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.  
  53.  el-Vekil  Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.  
  54.  el-Kaviyy  Pek kuvvetli.  
  55.  el-Metin  Pek güçlü.  
  56.  el-Veliyy  Seçkin kullarının dostu.  
  57.  el-Hamid  Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.  
  58.  el-Muhsin  Namütanahi de olsa, bir bir her şeyin sayısını bilen.  
  59.  el-Mubdi  Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.  
  60.  el-Muid  Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.  
  61.  el-Muhyi  İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.  
  62.  el-Mümit  Canlı, bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren.  
  63.  el-Hayy  Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.  
  64.  el-Kayyum  Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan.  
  65.  el-Vacid  İstediğini, istediği vakit bulan.  
  66.  el-Macid  Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol.  
  67.  el-Vahid  Tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde ortağı ve benzeri olmayan.  
  68.  el-Samed  Her şey Ona muhtaç, fakat O hiç bir şeye muhtaç değil.  
  69.  el-Kadir  İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.  
  70.  el-Mukdedir  Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.  
  71.  el-Mukaddim  İstediğini öne getiren, öne alan.  
  72.  el-Muahhir  İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.  
  73.  el-Evvel  Her şeyden önce var olan.  
  74.  el-Ahir  Her şey helak olduktan sonra geri kalan.  
  75.  el-Zahir  Varlığı sayısız delillerle açık olan.  
  76.  el-Batın  Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan.  
  77.  el-Vali  Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden.  
  78.  el-Müteali  Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her halden pek yüce olan.  
  79.  el-Berr  Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.  
  80.  el-Tevvab  Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.  
  81.  el-Muntekım  Günahkarlara, adaletiyle, müstahak oldukları cezayı veren.  
  82.  el-Afüvv  Affeden, mağfiret eden.  
  83.  el-Rauf  Merhamet edici. Pek şefkatli.  
  84.  Malik'ül-Mülk  Mülkün ebedi ezeli sahibi.  
  85.  Zülcelali ve'l-İkram  Hem azamet sahibi, hem fazlı kerem sahibi.  
  86.  el-Muksit  Hükmünde ve işlerinde adaletli olan.  
  87.  el-Cami  İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.  
  88.  el-Ganiyy  Çok zengin, hiç bir şeye muhtaç olmayan.  
  89.  el-Mugni  Dilediğine zenginlik veren müstağni kılan.  
  90.  el-Mani  Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.  
  91.  el-Darr  Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.  
  92.  el-Nafi  Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.  
  93.  el-Nur  Alemleri nurlandıran, dilediğine nur eden, nur olan.  
  94.  el-Hadi  Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.  
  95.  el-Bedi  Örneksiz, misalsiz, acaip ve hayret verici alemler yaratan.  
  96.  el-Baki  Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.  
  97.  el-Varis  Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi.  
  98.  el-Raşit  Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.  
  99.  es-Sabur  Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan.
0 0

Sitede yer alan makaleler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi tavsiye yerine geçmez. Her hangi bir tanıya ihtiyacınız varsa mutlaka doktor veya eczacınızla görüşünüz.
Ormus Satın Al I Manna Satın Al I Bovis Giza Piramidi Satın Al I Orgon Orgonit Piramidi Satın Al I